Към потребителите/клиентите на електронен магазин Боди Фен /Body Fan/

електронен адрес www.herbioticum.bg                                

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.ПОНЯТИЯ:

1.По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия с цел постигане на яснота и краткост са използвани със следното значение:

   а/Търговец-търговско дружество с наименование „ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД;

   б/Стока-всеки от предлаганите онлайн артикули в електронния магазин на Търговецa,описан с основните си характеристики,изображение и продажна цена;артикулите не съставляват лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по настоящите Общи условия;

   в/Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
   г/Клиент/Потребител-всяко лице,което е закупило или е направило заявка да закупи стока от електронния магазин на Търговеца;

   г/Електронен магазин-виртуален магазин с електронен адрес http://www.herbioticum.bg/ и наименование Боди Фан/Body Fun/,собственост на Търговеца;

   д/Цени-сумата обозначена по ясен и разбираем начин под всеки един от артикулите,без да е включена цената за доставка ,съставлява крайната цена.

   II.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.      Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на Клиентите/Потребителите си ,посредством своя електронен магазин Боди Фан. Тези условия обвързват всички Клиенти/Потребители. С натискане на бутона „поръчвам“, Клиентът/Потребителят се съгласява изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.       Идентифициране на Клиента/Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.proteini-bg.com, съхранение на IP адреса на Клиента/Потребителя, както и всяка друга информация.

3.      Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://www.herbioticum.bg/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Tърговеца.

4.      След кликане на бутона "поръчвам", Клиентът/Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката за пазаруване. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.      Търговецът има правото да прави промоционни предложения, отстъпки, премии и подаръци, като ги обявява на страницата на електронния магазин;

6.      Договорният език е български,а плащанията ще бъдат извършвани в български левове,с/без ДДС.

III.ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА:

1.Всяка заявка за покупка от Търговеца чрез електронния магазин се подава и осъществява в изпълнение на настоящите Общи условия.При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия,за страна по договора се счита лицето,заплатило цената на заявената за закупуване стока;

 2.Клиентът подава заявка чрез попълване на електронна бланка,публикувана на станицата на електронния магазин  http://www.herbioticum.bg/ .В заявката задължително следва да се посочат:трите имена,адрес за доставка,имейл и телефон за контакти;

3. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно:чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко –продажба през електронния магазин, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема

ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.

IV.ДОСТАВКА:

1.В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни, освен в случаите по т. 3 от раздел III от настоящите Общи условия,като срокът започва да тече от  на заплащане на продукта,с изключение на случаите,когато заплащането се извършва с наложен платеж.В случай,че Клиентът избере заплащане с наложен платеж,срокът започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката.

2.Доставката се извършва чрез услугите на куриер/спедиторско дружество и е за сметка на клиента.

3.Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка,посочен в заявката.

4.Задължение на Търговеца е да достави стоката в подходвща опаковка.

5.Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при    доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

6.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът се освобождава от отговорност. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
IV.а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
IV.б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

IVв.При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение.

8.В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за Търговеца не възниква задължение за доставка на заявената стока.

9.В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Търговеца не възниква задължение за предаване на стоката.

V.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА:

1.Стоката се продава на клиента или на трето лице,което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи;

2.В случай,че клиентът не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе за невъзможност за връчване на пратката не по вина на Търговеца,последният се освобождава от задължението си да достави заявената стока.В този случай,договорът за продажба автоматично се прекратява.

3.При доставка с наложен платеж стоката се предава само след заплащане от страна на Клиента или от друг получател в брой,в българсли лева на сумата по наложния платеж,посочен в товарителницата на пратката.

V.ЦЕНА и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1.Всички цени на стоки в електронния магазин са в български левове, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

2.Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен ценоразпис, който е обявен на интернет страницата.

3.В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

4.При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от Търговеца.Търговецът си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

5. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума,Търговецът има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.

6. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

VI.ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ.РЕКЛАМАЦИЯ:

1.Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите.Адрес за жалби:гр.Пловдив,ул.“Розова долина“№14,ет.3,ап.7 или имейл:office@proteini-bg.com

2.При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето

извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.

3.В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори

да направи такава, но не се подпише констативен протокол по т.2,раздел VI, същият губи

правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда,да се  регистрира,да поръчва обявените стоки на страницата на интернет магазин www.proteini.com.
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на www.proteini-bg.com.
4.Потребителите на магазина нямат право:

а. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на „ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД .

б. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.proteini-bg.com.

в. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
г.да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
е.да не накърнява доброто име на останалите потребители;
и.да  зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на сайта;
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1.Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
2.Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на proteini-bg.com;
3.Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговецът да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез proteini-bg.com;
4.Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5.Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
6.Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail:office@proteini-bg.com Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията са съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
8.Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца;

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1.Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговоецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2.Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

-Според законите на Република България, за да ви издадем фактура ще са ни необходими вашето ЕГН или Данъчния номер и Булстата на вашата фирма, които ще бъдат предоставени впоследвтие.

IX.ИЗМЕНЕНИЯ:

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца ; Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ:

1.“ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се

поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: +359879260370

2.Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на

електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.

4. „ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде

непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца.

5.ВАЖНО“ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите.Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация,съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.С приемането на настоящите Общи условия,клиентът дава безсрочното си,изрично и безусловно съгласие,предоставените от него лични данни да бъдат събирани,съхранявани,обработвани и използвани от „ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.

6.Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им.

       Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

 

 

„ФАВОРИТ СПОРТ БГ“ ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление:

гр.Пловдив,ул.“Розова долина“ №14,ет.3,ап.7,вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201229580

 

Телефон за контакт: +359879260370